Editing Bg/Младежи

From Hattrick

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{Interwiki/Youth}}
 
 
Младежите в Хаттрик се генерират по два начина - чрез младежки отбор или младежка академия
 
 
== Младежки отбор ==
 
 
Най-старият вид генериране на ново поколение играчи в света на Хаттрик. Самото понятия "младежки отбор" е по-скоро имагинерно, защото на практика с такъв не разполагаш.Идеята е да инвестираш в този отдел на отбора, което повишава неговото общо умение от бедствено до максимум отлично и всяка седмица получаваш правото да теглиш вратар или полеви играч.Генерирания играч е на случайна възраст от 17 години и 0 дни до 19 години и 111 дни, и случайни произволни умения.Така, че този вариант на генериране на младежи е почти 100% тото.По-подробно младежкия отбор е разгледана като тема [[Младежки отбор|тук]]
 
 
== Младежка академия ==
 
 
По-новия вид генериране на ново поколение играчи в света на Хаттрик.Тук вече разполагаш реално с още един допълнителен отбор, различен от основния, който може да участва в първенство и да играе приятелски мачове.Инвестициите в отбора се определят от броя на наетите скаути.Новите играчи, които могат да бъдат привлечени, са на възраст от 15 години и 0 дни до 17 години и 111 дни, като могат да играят мачове за отбора до 19 години.Само игралите получават тренировка.Тренировката може да бъде сменяна, с което да се насочва развитието на младежите в желаната посока.Тегленето им в мъжкия отбор става след 17 годиншна възраст и прекаран един сезон /112 дни/ в младежката академия.Този вариант на генериране на младежи намалява случайността.По-подробно младежката академия е разгледана като тема [[Младежка академия|тук]]
 
 
 
== Виж също ==
 
== Виж също ==
 
* [[Младежки отбор]]
 
* [[Младежки отбор]]

Please note that all contributions to Hattrick may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Hattrick:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)