Fa/Skills

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Fa/Skillsترجمه شده100%

"Fa/Skills" is being translated - progress: 100%

مهارت از جنبه های کلیدی هتتریک است.تعیین می کند یک بازیکن در توانایی های خاص چقدر خوب است وچه دستمزد ی به بازیکن هر هفته پرداخت خواهید کرد.

هشت نوع مهارت وجود دارد:قدرت بدنی-دروازه بانی-بازی سازی- پاس –بازی کنار-دفاع –گلزنی و ضربات ایستگاهی.

برآیند مهارت ها مجموع عددی همه ی هشت مهارت است

سطح مهارت به عنوان اصطلاح در نظرگرفته از بدون مهارت تا کهکشانی نشان داده شده است.در بسیاری از شرایط استفاده از اصطلاح مناسب تر است تا به جای استفاده از ارزش مهارت عددی آن..در هتتریک سطح های مهارت همیشه گرد شده اند.


زیر مهارت(ساب اسکیل) مربوط به هشت مهارت هر گز نشان داده نمی شوند بلکه گرد شده اش نشان داده می شوند.

بازیکنان ممکن است نیاز به مهارت های مختلف بسته به پست و موقعیت خود،داشته باشند. برای هر بازیکن مهارت اولیه ،ثانویه وجود داردو در برخی از انها حتی از مهارت سوم هم صحبت می شود.

به عنوان مثال، برای یک هافبک کنار، بازی کنار مهارت اصلی هست .پاس و بازی سازی و قدرت بدنی مهارت ثانویه هستند .دفاع به عنوان مهارت سوم مطرح خواهد شد

در انجمن های هتتریک اغلب از ای، بی و سی به جای مهارت اولیه ،ثانویه و سوم استفاده می شود


سهم مشارکت

مهارت های مختلف ،سهم مشارکت های متفاوتی نسبت به ناحیه های مختلف در مسابقه دارند.در اینجا لیست مهارت هایی که سهم مشارکت در عملکرد را دارند براساس صفحه راهنمای هتتریک آورده شده است.


سهم مشارکت براساس ناحیه

عوامل/بیشترین اهمیت اول
دفاع راست دفاع وسط دفاع چپ
دفاع مدافع کنار راست
دروازه بانی دروازه بان
دفاع مدافع وسط راست
دفاع هافبک کنار راست
دفاع دروازه بان
دفاع هافبک وسط راست
دفاع مدافعین وسط
دروازه بانی دروازه بان
دفاع مدافعین کنار راست وچپ
دفاع هافبک های وسط
دفاع دروازه بان
دفاع هافبک کنار های راست و چپ
دفاع مدافع کنار چپ
دروازه بانی دروازه بان
دفاع مدافع وسط چپ
دفاع هافبک کنار چپ
دفاع دروازه بان
دفاع هافبک وسط چپ
هافبک
بازی سازی هافبک وسط ها
بازی سازی هافبک کنارها
بازی سازی مدافعین وسط
بازی سازی مدافعین کنار
حمله راست حمله وسط حمله چپ
بازی کنار هافبک کنار راست
بازی کنار مدافع کنار راست
گلزنی مهاجم ها
پاس هافبک کنار راست
پاس هافبک وسط راست
بازی کنار مهاجمین
پاس مهاجم ها
گلزنی مهاجم ها
هاپاس مهاجم
پاس هافبک وسط ها
پاس هافبک کنارها
بازی کنار هافبک کنار چپ
بازی کنار مدافع کنار چپ
گلزنی مهاجم ها
پاس هافبک کنار چپ
پاس هافبک وسط چپ
بازی کنار مهاجمین
پاس مهاجم ها

سهم مشارکت براساس مهارت

عوامل/ نه در دستور خاص
دروازه بانی دروازه باندفاع وسط/کنار
دفاع مدافع کنار دفاع کنار/وسط
مدافع وسط دفاع کنار/وسط
دروازه بانی دفاع کنار/وسط
هافبک وسط دفاع وسط/کنار
هافبک کنار دفاع کنار/وسط
بازی سازی هافبک وسط هافبک
هافبک کنار هافبک
مدافع وسط هافبک
مدافع کنار هافبک
بازی کنار هافبک کنار حمله کنار
مدافع کنار حمله کنار
مهاجم حمله کنار
گلزنی مهاجم حمله از کنار/وسط
پاس هافبک کنار حمله وسط/کنار
هافبک وسط حمله وسط/کنار
مهاجم حمله وسط/کنار

را هنمای جدول: این جدول براساس سهم مشارکت براساس مهارت ایجاد شده است برای نمونه: دروازه بانی دروازه بان بر عملکرد دفاع وسط و دفاع کنار تاثیر دارد.

سهم مشارکت براساس موقعیت بازیکن

عوامل /نه در دستور خاص
دروازه بان
دروازه بانی دفاع راست
دروازه بانی دفاع وسط
دروازه بانی دفاع چپ
دفاع دفاع راست
دفاع دفاع وسط
دفاع دفاع چپ
Right Wing Back Right Central Defender Left Central Defender Left Wing Back
Defending Right Defence
Defending Central Defence
Winger Right Attack
Playmaking Midfield
Defending Central Defence
Defending Right Defence
Playmaking Midfield
Defending Central Defence
Defending Left Defence
Playmaking Midfield
Defending Left Defence
Defending Central Defence
Winger Left Attack
Playmaking Midfield
Right Winger Right Inner Midfielder Left Inner Midfielder Left Winger
Winger Right Attack
Playmaking Midfield
Passing Right Attack
Passing Central Attack
Defending Right Defence
Defending Central Defence
Playmaking Midfield
Defending Right Defence
Defending Central Defence
Passing Right Attack
Passing Central Attack
Playmaking Midfield
Defending Left Defence
Defending Central Defence
Passing Left Attack
Passing Central Attack
Winger Left Attack
Playmaking Midfield
Passing Left Attack
Passing Central Attack
Defending Left Defence
Defending Central Defence
Right Forward Left Forward
Scoring Central Attack
Scoring Right (Left) Attack
Passing Central Attack
Passing Right (Left) Attack
Winger Right (Left) Attack
Scoring Central Attack
Scoring Left (Right) Attack
Passing Central Attack
Passing Left (Right) Attack
Winger Left (Right) Attack

و هم چنین ببینید: