Fa/Skills

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Fa/Skillsترجمه شده100%

"Fa/Skills" is being translated - progress: 100%

مهارت از جنبه های کلیدی هتتریک است.تعیین می کند یک بازیکن در توانایی های خاص چقدر خوب است وچه دستمزد ی به بازیکن هر هفته پرداخت خواهید کرد.

هشت نوع مهارت وجود دارد:قدرت بدنی-دروازه بانی-بازی سازی- پاس –بازی کنار-دفاع –گلزنی و ضربات ایستگاهی.


برآیند مهارت ها مجموع عددی همه ی هشت مهارت است


سطح مهارت به عنوان اصطلاح در نظرگرفته از بدون مهارت تا کهکشانی نشان داده شده است.در بسیاری از شرایط اصطلاح مناسب تر است تا به جای استفاده از ارزش مهارت عددی..در هتتریک سطح های مهارت همیشه گرد شده اند.


زیر مهارت(ساب اسکیل) مربوط به هشت مهارت هر گز نشان داده نمی شوند بلکه گرد شده اش نشان داده می شوند.

بازیکنان ممکن است نیاز به مهارت های مختلف بسته به پست و موقعیت خود،داشته باشندوجود دارد مهارت اولیه ،ثانویه و برخی از انها حتی از مهارت سوی هم صحبت می شود.

برای مثال،یک هافبک نار بازی کنار مهارت اصلی هست .پاس و بازی سازی و قدرت بدنی مهارت ثانویه هستند .دفاع به عنوان مهارت سومی مطرح خواهد شد

در انجمن های هتتریک ایران اغلب از مهارت کمکی اول،مهارت کمکی دوم و مهارت کمکی سوم به جای مهارت اولیه ،ثانویه و سوم استفاده می شود


سهم مشارکت

مهارت های متمایز ،سهم مشارکت های متفاوتی نسبت به ناحیه های مختلف در مسابقه دارند.در اینجا لیست مهارت هایی که سهم مشارکت در عملکرد دارند براساس صفحه راهنمای هتتریک هست.


سهم مشارکت در ناحیه

عوامل/بیشترین اهمیت اول
دفاع راست دفاع وسط دفاع چپ
دفاع مدافع کنار راست
دروازه بانی دروازه بان
دفاع مدافع وسط راست
دفاع هافبک کنار راست
دفاع دروازه بان
دفاع هافبک وسط راست
دفاع مدافعین وسط
دروازه بانی دروازه بان
دفاع مدافعین کنار راست وچپ
دفاع هافبک های وسط
دفاع دروازه بان
دفاع هافبک کنار های راست و چپ
دفاع مدافع کنار چپ
دروازه بانی دروازه بان
دفاع مدافع وسط چپ
دفاع هافبک کنار چپ
دفاع دروازه بان
دفاع هافبک وسط چپ
هافبک
بازی سازی هافبک وسط ها
بازی سازی هافبک کنارها
بازی سازی مدافعین وسط
بازی سازی مدافعین کنار
Right Attack Central Attack Left Attack
Winger right winger
Winger right wing back
Scoring forwards
Passing right winger
Passing right inner midfielder
Winger forwards
Passing forwards
Scoring forwards
Passing forwards
Passing inner midfielders
Passing wingers
Winger left winger
Winger left wing back
Scoring forwards
Passing left winger
Passing left inner midfielder
Winger forwards
Passing forwards

سهم مشارکت در مهارت

Factors (in no particular order)
Goalkeeping Goalkeeper Central/Wide Defence
Defending Wing Back Wide/Central Defence
Central Defender Central/Wide Defence
Goalkeeper Central/Wide Defence
Inner Midfielder Central/Wide Defence
Winger Wide/Central Defence
Playmaking Inner Midfielder Midfield
Winger Midfield
Central defender Midfield
Wingback Midfield
Winger Winger Wide Attack
Wing Back Wide Attack
Forward Wide Attack
Scoring Forward Central/Wide Attack
Passing Winger Central/Wide Attack
Inner Midfielder Central/Wide Attack
Forward Central/Wide Attack

سهم مشارکت در موقعیت بازیکن

Factors (in no particular order)
Goalkeeper
Goalkeeping Right Defence
Goalkeeping Central Defence
Goalkeeping Left Defence
Defending Right Defence
Defending Central Defence
Defending Left Defence
Right Wing Back Right Central Defender Left Central Defender Left Wing Back
Defending Right Defence
Defending Central Defence
Winger Right Attack
Playmaking Midfield
Defending Central Defence
Defending Right Defence
Playmaking Midfield
Defending Central Defence
Defending Left Defence
Playmaking Midfield
Defending Left Defence
Defending Central Defence
Winger Left Attack
Playmaking Midfield
Right Winger Right Inner Midfielder Left Inner Midfielder Left Winger
Winger Right Attack
Playmaking Midfield
Passing Right Attack
Passing Central Attack
Defending Right Defence
Defending Central Defence
Playmaking Midfield
Defending Right Defence
Defending Central Defence
Passing Right Attack
Passing Central Attack
Playmaking Midfield
Defending Left Defence
Defending Central Defence
Passing Left Attack
Passing Central Attack
Winger Left Attack
Playmaking Midfield
Passing Left Attack
Passing Central Attack
Defending Left Defence
Defending Central Defence
Right Forward Left Forward
Scoring Central Attack
Scoring Right (Left) Attack
Passing Central Attack
Passing Right (Left) Attack
Winger Right (Left) Attack
Scoring Central Attack
Scoring Left (Right) Attack
Passing Central Attack
Passing Left (Right) Attack
Winger Left (Right) Attack

و هم چنین ببینید: