Fa/Stamina

From Hattrick
INTERWIKI

· English · Magyar · Nederlands · Русский · Persian ·


قدرت بدنی برای بازیکنان کاملا حیاتی است. بسیاری از مدیران هر قدرت بدنی زیر خوب را اتلاف انرژی در لیگ یا جام حذفی مطرح می کنند.

اگر یک بازیکن قدرت بدنی کافی نداشته باشد در بازی او افت شدیدی دیده میشود بخصوص در نیمه دوم.

شما میتوانید این افت را در ستاره های کسب شده بازیکن مشاهده کنید .تعداد کل ستاره ها،میانگین عملکرد او را در طول بازی نشان می دهد.

حال آنکه تعدادی از ستاره های زرد عملکرد او را در پایان بازی نشان می دهد و هم چنین ستاره های قهوه ای عملکرد از دست رفته بازیکن بخاطر قدرت بدنی کم .

علاوه بر این قدرت بدنی در جلوگیری از اتفاقات ویژه منفی موثر است و در زمانی که از تاکتیک پرسینگ استفاده میشود اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

شما میتوانید تصمیم بگیرید چه درصد قدرت بدنی را در تمرینات خود اختصاص دهید (حداقل %5 ). مقدار درصد انتخابی قدرت بدنی به سن بازیکن بستگی دارد بازده تمرین قدرت بدنی باعث افت در شدت تمرین خواهد شد پس بهتر است با شدت کم هرهفته تمرین دهید تا خیلی زیاد.

مطلب زیر در نتیجه تجربیات و یا تحقیقاتی که کاربران هتتریک انجام داده اند به دست آمده است- که این یعنی صحت و دقت آن به وسیله منابع رسمی سایت تایید نشده است و در نتیجه آنها لزوما واقعیت های بازی را منعکس نمی کنند. لطفا این را در نظر داشته باشید


تاثیر قدرت بدنی خط میانی[edit]

درصد های زیر تاثیر قدرت بدنی در عملکرد خط میانی، برای یک بازیکن با همان عملکرد بازی سازی/فرم/تجربه می دهد.

توانمند 100%
عالی 100%
خوب 91%
قابل قبول 81%
ناکافی 72%
ضعیف 63%
ناچیز 53%
اسفبار 44%
افتضاح 35%

درصد قدرت بدنی[edit]

قسمت زیر حداقل درصد های مورد نیاز در سنین مختلف برای حفظ قدرت بدنی، در سطح مهارت خوب(7) را به ما می دهد.

17 16%
18 13%
19 12%
20 10%
21 10%
22 9%
23 10%
24 10%
25 11%
26 12%
27 12%
28 13%
29 14%
30 14%
31 15%
32 16%
33 17%
34 20%

لینک زیر جدولی کامل برای بدست آوردن درصد قدرت بدنی بین سن (17 تا 38)و درصدهای قدرت بدنی(5تا 50 درصد)به شما نشان خواهد داد.

این داده ها از 4 فدراسیون و 12 کشور گوناگون جمع آوری شده اند و تحقیق قابل اعتمادی برای تغییرات قدرت بدنی است. این نتایج به وسیله ی کاربر زیر جمع آوری شده است.

Shulo

جدول قدرت بدنی