Editing Vi/Cầu thủ

From Hattrick

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 10: Line 10:
 
Một trong những đặc tính của một cầu thủ là tuổi hiện tại của anh ta. Bắt đầu mùa bóng thế giới 33 (cuối tháng 07/2007), sinh nhật của cầu thủ được là một ngày riêng cho mỗi cầu thủ, và một năm HT dài 112 ngày. Trước đây, mọi cầu thủ có được cập nhật tuổi vào thứ hai ngay trước khi vòng một Cúp Quốc Gia mỗi mùa bóng. Do đó, trước đây mỗi cầu thủ trong [[Vi/Hattrick|Hattrick]] có cùng ngày sinh.  
 
Một trong những đặc tính của một cầu thủ là tuổi hiện tại của anh ta. Bắt đầu mùa bóng thế giới 33 (cuối tháng 07/2007), sinh nhật của cầu thủ được là một ngày riêng cho mỗi cầu thủ, và một năm HT dài 112 ngày. Trước đây, mọi cầu thủ có được cập nhật tuổi vào thứ hai ngay trước khi vòng một Cúp Quốc Gia mỗi mùa bóng. Do đó, trước đây mỗi cầu thủ trong [[Vi/Hattrick|Hattrick]] có cùng ngày sinh.  
  
==Phong độ ==
+
==Phong độ ==  
 
 
[[Vi/Phong độ|Phong độ]] là một trong những đặc điểm quan trọng nhất cho một cầu thủ, quyết định khả năng sử dụng các kỹ năng của anh ta. Bạn sẽ thấy rằng, một cầu thủ tốt phong độ sa sút thường sẽ thi đấu kém hơn một cầu thủ yếu hơn đang trên đỉnh cao phong độ.
 
  
 
== Thể lực ==
 
== Thể lực ==

Please note that all contributions to Hattrick may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Hattrick:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)