Cs/Řád společenství GBook2

From Hattrick
Jump to navigationJump to search


I. ÚVOD

Gbook2 je společenství manažerů, kteří pořádají společně turnaj GBook2 Cup. Vzhledem k tomu, že je pořadatelů mnoho, mají mezi sebou stanoveny pravomoci a povinnosti podle tohoto řádu, aby v organizaci nedocházelo ke zmatkům.

II. VÝKONNÝ VÝBOR TURNAJE

1. Stálí členové:

2. Pravomoci:

1) Přijímat další stálé členy do výboru, případně je vylučovat:

 • K přijmutí nového stálého člena do výboru je třeba minimálně 75% hlasů dosavadních stálých členů. K vyloučení stálého člena je třeba také 75% hlasů dosavadních stálých členů výboru. Vyloučit lze pouze ze závažných důvodů. Pokud se ale člen prokazatelně vzdá členství ve výboru, tak je z něj automaticky uvolněn. Pokud chce některý z členů odejít z výboru na vlastní žádost, je povinen zaslat o tomto rozhodnutí zprávu do pošty na Hattricku všem jeho členům (stálým i nestálým).

2) Měnit tento řád:

 • Ke změně tohoto řádu je třeba 100% hlasů stálých členů výkonného výboru.

3) Přijímat do výboru jeho nestálé členy, kteří jsou voleni na jeden ročník a při neplnění povinností je okamžitě odvolat. K přijetí či odvolání nestálého člena je třeba 50,01% hlasů stálých členů.
4) Schvalovat systém a termínovou listinu turnaje.
5) Schvalovat pravidla turnaje.
6) Volit tiskového mluvčího na aktuální ročník GBook2 Cupu:

 • Vyberou se kandidáti (všichni musí splnit stanovené podmínky a musí se přihlásit sami).
 • V prvním kole může každý člen výboru dát hlas jednomu kandidátovi. Může dát hlas i sobě. Zvolen je ten, kdo má minimálně 50,01% hlasů. Pokud není nikdo zvolen, následuje druhé kolo volby, do kterého postupují dva kandidáti s nejvíce hlasy (pokud má tři a více kandidátů stejný počet hlasů a nikdo nemá více než oni, postupují všichni s tímto počtem hlasů).
 • Ve druhém kole se hlasuje stejným způsobem, jako v tom prvním. Pokud nikdo nezíská minimálně 50,01% hlasů, kandidáti s nejvyšším počtem hlasů postupují do třetího kola volby.
 • Ve třetím kole nemohou hlasovat kandidáti. Zvolen je ten, kdo získá minimálně 50,01% hlasů ostatních členů kromě kandidátů. Pokud není nikdo zvolen, následuje kolo čtvrté.
 • Ve čtvrtém kole nemohou hlasovat nestálí členové výboru, ani kandidáti. Kandidát, který dostane nejvíce hlasů bez ohledu na procenta, je zvolen.

7) Volit hlavního junioristu na aktuální ročník GBook2 Cupu Junior:

 • Vyberou se kandidáti (všichni musí splnit stanovené podmínky a musí se přihlásit sami).
 • V prvním kole může každý člen výboru dát hlas jednomu kandidátovi. Může dát hlas i sobě. Zvolen je ten, kdo má minimálně 50,01% hlasů. Pokud není nikdo zvolen, následuje druhé kolo volby, do kterého postupují dva kandidáti s nejvíce hlasy (pokud má tři a více kandidátů stejný počet hlasů a nikdo nemá více než oni, postupují všichni s tímto počtem hlasů).
 • Ve druhém kole se hlasuje stejným způsobem, jako v tom prvním. Pokud nikdo nezíská minimálně 50,01% hlasů, kandidáti s nejvyšším počtem hlasů postupují do třetího kola volby.
 • Ve třetím kole nemohou hlasovat kandidáti. Zvolen je ten, kdo získá minimálně 50,01% hlasů ostatních členů kromě kandidátů. Pokud není nikdo zvolen, následuje kolo čtvrté.
 • Ve čtvrtém kole nemohou hlasovat nestálí členové výboru, ani kandidáti. Kandidát, který dostane nejvíce hlasů bez ohledu na procenta, je zvolen.

3. Povinnosti:

1) Zajistit zasílání informačních ht-mailů účastníkům.
2) Zajistit počítání a kontroly tabulek skupin turnaje, tipovačku a další věci ohledně turnaje.
3) Pomoci udržet v provozu oficiální stránky turnaje.
4) Hlídat regulérnost turnaje.
5) Přispívat na cenu pro vítěze či medailisty, pokud je nějaká udělována.

4. Hlasování:

 • Všechna hlasování probíhají na http://www.weblight.cz/book/?id=4547
 • Pokud není určeno jinak, je potřeba na schválení návrhu minimálně 50,01% hlasů.
 • Pokud někdo nezahlasuje v předem určeném termínu, tak se jeho hlas bere, jako, že se zdržel hlasování. Pokud se někdo zdrží hlasování, tak se procenta hlasů počítají z těch, kteří hlasovali pro nějakou variantu. Tento bod platí pouze pro hlasování, ke kterým je třeba 50,01% hlasů.

5. Požadavky, které musí splňovat stálý i nestálý člen výboru:

 • Hrát Hattrick – pokud přijde o tým, je mu automaticky pozastaveno členství do doby, než bude mít opět tým.
 • V minulosti se účastnit minimálně čtyř ročníků GBook2 Cupu.
 • Mít ICQ.
 • Dostatečně často se logovat na HT i ICQ.
 • Snažit se všemi silami něco dělat pro GBook2 Cup.

6. Pozastavení členství ve výkonném výboru:

a) Po neplánovaném čtrnáctidenním nepřihlášení na HT:

 • Pokud se některý stálý člen výkonného výboru nepřihlásí 14 dní a více na HT, aniž by předem dal vědět o své nepřítomnosti, je mu členství okamžitě pozastaveno.
 • Toto pozastavení členství končí okamžitě po opětovném přihlášení na HT.
 • Nestálý člen je po neohlášeném čtrnáctidenním nepřihlášení na HT z výboru vyloučen.

b) Na vlastní žádost (pouze pro stálé členy):

 • Pokud chce stálý člen výkonného výboru pozastavit své členství, např. z důvodu nedostatku času, musí tuto věc napsat do výboru a zároveň všem členům výkonného výboru do pošty na HT – členství je mu poté automaticky pozastaveno.
 • Pro ukončení pozastavení členství je třeba napsat do výboru žádost o ukončení pozastavení a pak plyne lhůta 14 dní, dokud je pozastavení zrušeno (toto je opatření proti zneužívání této funkce).

c) Technické provedení pozastavení členství:

 • Pokud má nějaký stálý člen pozastavené členství ve výboru, při hlasování se počítá, jako by členem nebyl.
 • Pokud by po pozastavení členství zůstali méně než tři regulérní stálí členové výkonného výboru (tj. s nepozastaveným členstvím), pozastavení není možné.

7. Cena pro vítěze ročníku:

 • Vítěz daného ročníku může získat cenu pro vítěze, na kterou se složí všichni členové výkonného výboru (tj. stálí i nestálí) rovným dílem. Na cenu musí přispět i členové s pozastaveným členstvím.
 • K tomu, aby se hrál ročník o nějakou cenu, je třeba minimálně 50,01% hlasů (tj. stálých i nestálých).
 • Pokud člen na cenu nepřispěje, pozastavuje se mu členství do té doby, než přispěje. Zároveň se nemůže přihlásit do dalšího ročníku GBook2 Cupu, dokud nevypořádá staré závazky.

8. Ostatní ustanovení:

 • Všichni členové výkonného výboru, ať stálí či nestálí, se zavazují nehájit ve strukturách pořadatelů zájmy svého vlastního týmu, ale být do co největší míry nestrannými.
 • Každý člen výkonného výboru (tj. stálý i nestálý) před začátkem každého ročníku napíše do výkonného výboru minimálně jeden bod ohledně jeho vlastní pomoci s pořádáním turnaje, kterého by rád v následujícím ročníku vlastními silami dosáhl. Zároveň přidá údaj, kolik hodin pořádání GBook2 Cupu týdně hodlá věnovat. Po finálovém zápasu daného ročníku pak sepíše minimálně pětiřádkové hodnocení, jak se mu podařilo tento (tyto) bod(y) naplnit. Pokud člen bod a následně jeho hodnocení do výboru do sedmi dnů nenapíše nebo ho nenapíše ve správné formě, je mu do té doby, než tyto body doplní, pozastaveno členství ve výboru (v případě, že je to nestálý člen, tak je do 7 dnů vyloučen).
 • Informace z jednání výboru je zakázáno poskytovat jeho nečlenům. Sdělovat veřejnosti výsledky hlasování lze pouze po ukončení hlasování. Zároveň ale nesmí být sděleno veřejnosti, kdo hlasoval pro jakou variantu návrhu a další podrobnosti. Ve zvláštních případech lze toto povolit 50,01% hlasy stálých členů výboru. Taktéž je zakázáno sdělovat jiným osobám heslo od výboru! V případě porušení některého z těchto bodů, týkajících se tajnosti, hrozí pozastavení členství ve strukturách pořadatelů na 2 po sobě jdoucí ročníky, při opakovaném porušování nebo velmi hrubému porušení, nevratné (trvalé) vyloučení ze struktur pořadatelů a trvalý zákaz účastnění se budoucích ročníků GBook2 Cupu.

III. TISKOVÝ MLUVČÍ

1. Mluvčí:

 • Volen výkonným výborem turnaje do konce aktuálního ročníku.

2. Pravomoci:

1) Schvalovat týmy do aktuálního ročníku GBook2 Cupu, přičemž stálí členové výboru jsou schváleni v případě jejich zájmu automaticky (pokud není stanoveno jinak).
2) Řešit nepředvídané události v turnaji, a to pokud možno v součinnosti s výkonným výborem, pokud jde o závažnější případy.
3) Kontumovat zápasy.

3. Povinnosti:

1) Komunikovat s účastníky v případě jejich dotazů, atp.
2) Informovat každého zájemce o turnaj o přijetí/nepřijetí do turnaje.
3) V průběhu turnaje informovat každého účastníka o důležitých změnách pravidel, pokud tyto změny proběhnou v průběhu ročníku.
4) Zajistit chod oficiálních stránek (případně jejich provozem někoho pověřit), podle kterých si budou účastníci domlouvat zápasy.
5) Závažná rozhodnutí nedělat sám, ale nechat rozhodnout výbor.

4. Požadavky, které musí splňovat tiskový mluvčí:

 • Být stálým členem výkonného výboru.
 • Mít hooodně času a trpělivosti.
 • Být téměř nepřetržitě na ICQ.
 • V minulosti se účastnit minimálně šesti ročníků GBook2 Cupu.

5. Provizorium:

 • Pokud není z nějakého důvodu zvolen tiskový mluvčí, jeho pravomoci přebírají rovným dílem všichni členové výkonného výboru.

IV. ZÁSTUPCE TISKOVÉHO MLUVČÍHO:

 • Zvolí ho výkonný výbor na návrh tiskového mluvčího. Pokud není zvolen v prvním kole volby, je jmenován tiskovým mluvčím.
 • Pokud tiskový mluvčí nemá např. přístup na net, jede na dovolenou, či se nepřihlásí na HT více jak 4 dny, tak ho dočasně nahrazuje a přejímá jeho pravomoci a povinnosti.
 • Musí být minimálně stálým či nestálým členem výkonného výboru.
 • Pomáhá tiskovému mluvčímu s přidávání nových hlasování do výboru.
 • Pokud není funkce zástupce tiskového mluvčího z nějakého důvodu obsazena a tiskový mluvčí např. nemá přístup na net, jede na dovolenou, či se nepřihlásí na HT více jak 4 dny, tak ho dočasně nahrazuje stálý člen výkonného výboru, který hraje nejdéle Hattrick.

V. JUNIORISTA

1. Juniorista:

 • Volen výkonným výborem turnaje do konce aktuálního ročníku GBook2 Cupu Junior.

2. Pravomoci:

1) Schvalovat týmy do aktuálního ročníku GBook2 Cupu Junior, přičemž stálí členové výboru jsou schváleni v případě jejich zájmu automaticky.
2) Řešit nepředvídané události v lize, a to pokud možno v součinnosti s výkonným výborem, pokud jde o závažnější případy.

3. Povinnosti:

1) Starat se o chod ligového sytému GBook2 Cupu Junior. S tímto mu mohou pomáhat pomocníci, které sice vybírá sám, ale plně za ně zodpovídá.
2) Komunikovat s účastníky v případě jejich dotazů, atp.
3) Informovat každého zájemce o ligu o přijetí/nepřijetí do ligy.
4) Stanovovat hrací čas, počet účastníků a způsob, jakým bude řešen ligový systém (postupy/sestupy, atp.).

4. Požadavky, které musí splňovat juniorista:

 • Mít dorostenecký tým a mít zájem účastnit se GBook2 Cupu Junior.
 • Být stálým členem výkonného výboru.
 • V minulosti se účastnit minimálně dvou ročníků GBook2 Cupu Junior.

5. Provizorium:

 • Pokud není z nějakého důvodu zvolen juniorista, jeho pravomoci přebírá tiskový mluvčí. Pokud tiskový mluvčí jeho pravomoci převzít nemůže, junioristu určí sám.

VI. PLATNOST ŘÁDU

 • Tento řád nabývá platnosti 01.02.2009.
 • Dnem nabytí platnosti tohoto řádu končí platnost řádu starého.