He/הישגים

From Hattrick

הישגים הם ציונים שלך של משחקיך ושל הקבוצה. הטור "נקודות" מראה כמה נקודות מביא הישג זה. הטור "נדירות" מציין את מספר המשתמשים שהגיעו להישג הזה.