He/מנויים

From Hattrick

קבוצה טובה וניהול נכון חשובים מאוד - אולם ללא קהל אוהדים נאמן קשה להתקדם. מספר אוהדי הקבוצה משפיע רבות על מצבה הכלכלי. לקבוצה שלה אוהדים רבים יותר תהיה הכנסה גבוהה יותר ממכירת כרטיסים, מנותני חסות, וממכירת מנויים.

ככל שמצב הרוח של האוהדים טוב יותר, יבוא יותר קהל למשחקים. מצב הרוח של המנויים מושפע מתוצאות משחקיך, כולל הפרש השערים. משחקים חשובים משפיעים יותר על מצב רוח המנויים, ומשחקי ידידות אינם משפיעים כלל. הפסד בית לקבוצה נחותה יכול לפגוע במצב הרוח הרבה יותר מאשר הפסד חוץ לקבוצה עדיפה.

גורם חשוב נוסף הוא מספר המנויים. ככל שלקבוצה מספר מנויים גבוה יותר, יבוא יותר קהל למשחקיה. מספר המנויים יציב יחסית למצב הרוח של האוהדים, אולם גם הוא משתנה לאיטו בהתאם להצלחות או כשלונות המועדון. מועדון אוהדים גדול נבנה לאורך עונות רבות. בדרך כלל, לקבוצות הגדולות ביותר בליגת העל יהיה מספר המנויים הגדול ביותר.