He/שגרירות ויקאטריק

From Hattrick

שגרירות ויקאטריק היא למעשה שגרירות של אתר ויקאטריק - מיזם ישראלי עצמאי שהוקם לפני כשנה על ידי user:MELAFEFON-zigdon ועשרות מתנדבים נוספים, שלהם מוקדשת תודה אישית בעמוד הראשי של הויקאטריק. ויקאטריק הוקם במטרה לספק תשובות, עזרה ותמיכה למשתמשי האטריק בנושאים רבים ומגוונים במשחק. הוא פרוייקט גדול שכל כולו בהתנדבות, אז אמרו תודה לאנשים שבלעדיהם לא היה פה כלום.

בשגרירות ויקאטריק מופיעים הערכים המרכזיים של האנציקלופדיה. במידה והגולשים מעוניינים להמשיך לעומק, ישנם קישורים רבים המפנים אותם לעמודים בויקאטריק עצמו.


הויקאטריק