Huong dan

From Hattrick
This article written in Tiếng Việt needs to be translated into English. If you are bilingual and able to translate this page, you can help the Wiki by translating the text. For information on how to edit pages, please view the Getting started page.

Dang ky Cup manager

hình 1

Bước 1 : Vào trang Cupmanager

Bước 2 : ( hình 1 )Nếu chưa đăng ký thì ấn vào register , nếu đã đăng ký thì login ->bước 4

hình 2

Bước 3 : Đăng ký thôi ( hình 2 )

  • (1) password <không phải nói nhỉ>
  • (2) email của bạn <không phải nói nhỉ>
  • (3) Alias tên đăng nhập bạn trong hattrick

Security Code : lấy ở phần vào đây để tự đặt

hình 3

Bước 4 Đăng nhập rồi làm theo thứ tự hoặc điền chính xác như hình 3 rồi ấn Search sẽ ra kết quả Cup Tiềm long

hình 4

Bước 5 : ấn vào logo của Cup , Hiện ra trang của Cup thì làm như hình 4 .

hình 5

Bước 6 : Làm như hình 5 bạn đã đăng nhập xong cup