He/רייטינג

From Hattrick

מכיוון שכוכבים הם אינם כלי מדויק לחישוב יכולת הקבוצה, הומצא ה"רייטינג". הרייטינג הוא בעצם מספר, שמשקף את רמת ההרכב, ובעזרתו ניתן להשוות בין קבוצות. הרייטינג הוא מדד מספרי לסה"כ ציוני הקבוצה יחד (הגנה+קישור+התקפה).

כיצד מחשבים רייטינג?

חישוב הרייטינג הוא פשוט מאוד: בדף המשחק מתחת לכל קבוצה יש את הציונים בכל עמדה, כגון: איום, גרוע, עלוב, חלש, בינוני וכו'. בכל רמה כזו קיימות ארבע רמות פנימיות:
נמוך מאוד, נמוך, גבוה, גבוה מאוד. כל רמה פנימית כזו שווה נקודה אחת. זאת אומרת, שעמדה שמוציאה איום נמוך מאוד שווה נקודה אחת, ואילו עמדה שמוציאה איום גבוה מאוד שווה ארבע נקודות.
כך לדוגמא, מחשבים את הרמות הבאות:
גרוע גבוה = 7 נק'
עלוב נמוך מאוד = 9 נק'
חלש גבוה מאוד = 16 נק'
את ציון הקישור, מכפילים ב-3 מכיוון שיכולות להיות בו 3 עמדות. זאת אומרת, שאם ציון הקישור הוא עלוב נמוך מאוד לדוגמא, הוא שווה 9 נקודות, ואותן מכפילים ב-3 וכך ציון הקישור שווה בעצם 27 נקודות.


דרך קלה לחשב את הרייטינג היא לרשום על דף את הרשימה הבאה:
חלש 13-16
עלוב 9-12
גרוע 5-8
איום 1-4
וכך לדעת שאם יוצא גרוע נמוך מאוד, המספר יהיה 5 בגלל שהוא המספר הכי נמוך מבין הארבע. כמובן שלרוב צריך להאריך את הרשימה כלפי מעלה – תלוי ברמת הקבוצה.


חישוב הרייטינג הממוצע (זה שנרשם בהישגים) מחושב כך:

רייטינג ממוצע שווה לרייטינג הרגיל פחות פעמיים ציון הקישור (שבציון הרייטינג מוכפל בשלוש) ועוד 21. את התוצאה יש לחלק ב-28.

ובנוסחא:

M - רייטינג ממוצע.

R - רייטינג רגיל.

K - ציון הקישור.

http://img187.imageshack.us/img187/5195/memotzaaby2.png