Lý Việt Tiến

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Lý Việt Tiến Scout.JPG
Personal Information
Full name Lý Việt Tiến
Status Active
Position Scout
Career
Current team Vietnam Aplus
Start date 01-05-2019

Lý Việt Tiến is a scout for Aplus youth club. His region is Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. He is currently the best scout for Aplus team.

Youth players

Player Join Date Promotion Date
  Dã Văn Nhật 2019-07-22 2020-01-18
  Nguyễn Huệ 2019-06-22 2019-12-09
  Giang Huỳnh Đức 2019-07-13 2019-11-12
  Nguyễn Duy Thanh 2019-06-05 2019-11-05
  Vũ Trường Sinh 2019-06-15 2019-10-19
  Hồ Đại Dương 2019-05-04 2019-08-24