Fa/Specialties

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· Català · English · Français · Italiano · Magyar · Nederlands · Русский · Persian ·

UniquePlayer.png


تخصص بازیکنان یک خصوصیت منحصر به فرد است که باعث تمایز بازیکنان هت تریک از یکدیگر میشود. هر بازیکنی تنها یک تخصص دارد و نه بیشتر، همه تخصص ها به غیر از تخصص تندرست ممکن است منجر به اتفاقات ویژه در طول بازی شوند. برخی از تخصص ها شانس گلزنی را افزایش می دهد و برخی وابسته به آب و هوا هستند. برخی رویدادهایی که توسط بازیکن حریف منجر به شانس گلزنی می شود را تحت تاثیر قرار می دهند و تعدادی نیز به " نقشه های مربی" بستگی دارد به عنوان مثال : ( استفاده از بازیکن تکنیکی در مقابل مدافع سرزن و یا بازی کردن مدافع سرعتی در مقابل مهاجم سرعتی). اتفاقات ویژه تنها یک بار در هر بازی روی میدهد اما بدانید که اتفاقات مختلفی ناشی از همان تخصص( مانند پاس سریع - گل سریع) می تواند چند بار اتفاق افتدیک بار گل شودو هم چنین یک بار(موقعیت را) از دست بدهد.

شما میتوانید با استفاده از تاکتیک بازی خلاقانه موقعیتهای حاصل از اتفاقات ویژه را افزایش دهید.

تخصص های رایج

  • سرزن فرصت های گلزنی از ارسال کرنرها را افزایش می دهد بازیکنی شبیه علی دایی
  • تکنیکی این بازیکنان در هوای خوب عملکرد مناسبی دارند و در هوای بد عملکردشان ضعیف می شود. بازیکنان تکنیکی یک امتیاز ویژه برای مهارت" پاس "شان دارند هنگامی که در پست مهاجم تدافعی بازی می کنند .
  • قدرتی این دسته از بازیکنان در هوای بد عملکرد بهتری دارند و در هوای خوب عملکردشان افت میکن. این گروه از بازیکنان برای تاکتیک پرسینگ مناسب هستند
  • سرعتی این بازیکنان مثل آب خوردن از مدافع پیش روی شان عبور می کنند
  • غیر قابل پیش بینی با پاس های غیر قابل پیش بینی شان موقعیت های گل خلق میکنند

تخصص های کمیاب

  • تندرست مصدومیت این بازیکنان سریعتر بهبود می یابد

هم چنین ببینید

HTs_on_Global/Player_Speciality